Ochrona siedlisk ptaków gniazdujących na budynkach

Opinie ornitologiczne wydaje się w celu ochrony ptaków i ich siedlisk przed działalnością człowieka.

Mogą to być prace remontowo-budowlane, wycinka drzew, modernizacja nieruchomości czy jej wyburzenie, należy odpowiednio wcześniej przeprowadzić obserwacje ornitologiczne, które określają, czy ptaki są obecne na danym budynku i terenie, czy nie.

Ochrona siedlisk ptaków gniazdujących na budynkach

Opinie ornitologiczne na terenie Warszawy i innych miast

Opinia ornitologiczna powinna zawierać wyszczególnione gatunki ptaków występujące na nieruchomości, konieczne jest również określenie statusu gniazdowania oraz ochrony gatunkowej. Należy również określić, w których miejscach będą ograniczone prace remontowo-budowlane, gdzie działania człowieka i jego obecność w ogóle nie mogą mieć miejsca w danych okresach. Określając takie ograniczenia w przeprowadzeniu prac na nieruchomości należy oczywiście podać w opinii ornitologicznej odpowiednie przepisy prawa, na których oparte są tego typu ograniczenia.

W ekspertyzie trzeba również zaznaczyć, w jaki sposób można zrekompensować siedliska, do których ptaki nie będą miały dostępu po wykonaniu prac remontowych czy modernizacyjnych. Przykładowo jeśli jerzyki czy wróble gnieździły się za rurami spustowymi, rynnami czy w szczelinach elewacji, należy zawiesić na budynku budki lęgowe dla tych gatunków. Jeśli chodzi o gniazdowanie ptaków w stropodachach, przez które dostawały się one przykładowo przez okienka czy otwory wentylacyjne, to kiedy inwestor chce je zasłonić kratkami lub w inny sposób zatkać, jest to równoznaczne z niszczeniem siedlisk ptaków.

W takim przypadku inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na takie działanie. Warto w opinii ornitologicznej, którą może wydać ornitolog warszawa, określić ogólne umiejscowienie siedlisk ptaków bez wskazywania, gdzie gniazda dokładnie się znajdują, aby uniknąć celowego szkodzenia ptakom przez ekipy remontowo-budowlane czy inwestorów. Należy pamiętać, że płoszenie ptaków i niszczenie ich siedlisk jest niedozwolone, mówią o tym stosowne przepisy prawa, zazwyczaj nie można przeprowadzać żadnych prac ani nawet zbliżać się do kilku metrów od gniazda. Możliwe jest w niektórych przypadkach uzyskanie odstępstwa od tych zakazów od Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po złożeniu stosownych wniosków.